LEVEE CITY

Site: Panyu, Guangzhou, China
 Industrial Restoration, Urban Design, Joint Workshop SCUT & RMIT, 2015
Group Member: Hongfei Li, Matthew Kneal, Yantong Guo, Xinxin Shen, Ling Sha, Ao Zhang, Michale Ouzs